zaufanie mieszkańców

Wspólnoty mieszkaniowe

Czynności związane z Administrowaniem i Księgowością Wspólnotami Mieszkaniowymi :


Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków

 1. Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej – wystąpienie o nadanie nr Regon, NIP, wyrobienie pieczątki WM, założenie konta bankowego;
 2. Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 3. Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 4. Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 5. Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 6. Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
 7. Codzienne wizytacje nieruchomości;
 8. Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon 24h, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości (do ustalenia podczas negocjacji);
 9. Dyżury telefoniczne działu księgowości. Internetowy podgląd kartoteki właściciela lokalu;


Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej

 1. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;
 3. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 4. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 6. Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 7. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
 8. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
 9. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów /odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów, co 6 miesięcy, funduszu remontowego;
 10. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 11. Przygotowywanie przelewów. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;